Zmluvy

Zmluvy rok 2021
P.č. Zmluva (číslo) Dátum Suma v EUR
1.  Dodatok č.4 k zmluve o odvoze komunálneho a triedeného odpadu (EKO HUNKA) 1. 2. 2021  
2.  Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke 16. 3. 2021  
3.  Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná, a.s.

 Výpis z uznesenia zasadnutia OZ obce Brezolupy konaného dňa 11. 3. 2021

 Geometrický plán
29. 3. 2021  
4.  Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 7. 4. 2021  
5.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21170022 26. 4. 2021  600,00
6.  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (č. 1421 112) 12. 5. 2021  1 400,00
7.  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (č. 1421 113) 12. 5. 2021  1 400,00
8.  Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu 17. 5. 2021  
9.  Dohoda č.21/09/012/4 27. 5. 2021  
10.  Darovacia zmluva 10. 6. 2021  
11.  Zmluva s TextilEco s.r.o. - dodatok č. 2 2. 7. 2021  
12.  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. 18. 8. 2021  14,00/mes.
13.  Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.12.2019 na predmet "Rekonštrukcia ústredného kúrenia - kultúrny dom Brezolupy" 12. 9. 2021  
14.  Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ust. §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. Rz 003/2021 zo dňa 22.11.2021 - Wilseko s.r.o., čistenie kompletnej sústavy rozvodu vody v obci Brezolupy 25. 11. 2021  20 931,75
15.

 Zmluva o termínovanom úvere č. 1307/2021/UZ

Súčasťou zmluvy sú všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 05.04.2021

26. 11. 2021  
16.

 Dohoda o čiastočnom odstúpení od darovacej zmluvy

16. 12. 2021  

skoč nahor ^

Zmluvy rok 2019
P.č. Zmluva (číslo) Dátum Suma v EUR
1.  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (VS/02/19) 20. 3. 2019 500,00
2.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Revitalizácia športového areálu (Nadácia ZSE) 25. 3. 2019 500,00
3.  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (č. 149 220) 24. 4. 2019 1 400,00
4.  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (č. 149 219) 24. 4. 2019 1 699,00
5.  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29. 5. 2019 14,00/mesačne
6.  Odizolovanie kultúrneho domu v obci Brezolupy (č. 01/2019) 1. 4. 2019 9414,00
7.  Dodanie a montáž brány medzi kultúrnym domom a rodinným domom (č. 02/2019) 2. 5. 2019 417,05
8.  Dodatok k zmluve o odvoze komunálneho a triedeného odpadu (EKO HUNKA) 18. 2. 2019  
9.  Zmluva o združenej dodávke elektriny (ZSE) 13. 6. 2019  
10.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ZSVS) 12. 7. 2019  
11.  Licenčná zmluva TENDERnet 31. 7. 2019 150,00/rok
12.  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3. 4. 2019 817,94 + 54,30
13.  Zmluva o hudobnej produkcii 14. 9. 2019 250,00
14.  Doplnok č.4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 25. 4. 2019  
15.  Dodatok č.1 - Garant projekt, s.r.o. 23. 10. 2019  
16.  Dodatok č.1 - Ing. Patrik Meliš 23. 10. 2019  
17.  Zmluva o budúcej zmluve - E-cycling plus s.r.o. 23. 4. 2019  
18.  Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu 28. 8. 2019  
19.  Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Partizán Brezolupy 14. 10. 2019  1 300,00
20.  Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 6. 11. 2019  
21.  Regionálna rozvojová agentúra Púchov 10. 11. 2019 950,00
22.  Rekonštrukcia ústredného kúrenia - kultúrny dom Brezolupy 16. 12. 2019 21 783,25
23.  Havarijný stav vodárenského zdroja pitnej vody 20. 12. 2019 3 733,20
24.  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130069 23. 8. 2019  

skoč nahor ^