Zmluvy

Zmluvy rok 2019
P.č. Zmluva (číslo) Dátum Suma v EUR
1.  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (VS/02/19) 20. 3. 2019 500,00
2.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Revitalizácia športového areálu (Nadácia ZSE) 25. 3. 2019 500,00
3.  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (č. 149 220) 24. 4. 2019 1 400,00
4.  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR (č. 149 219) 24. 4. 2019 1 699,00
5.  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29. 5. 2019 14,00/mesačne
6.  Odizolovanie kultúrneho domu v obci Brezolupy (č. 01/2019) 1. 4. 2019 9414,00
7.  Dodanie a montáž brány medzi kultúrnym domom a rodinným domom (č. 02/2019) 2. 5. 2019 417,05
8.  Dodatok k zmluve o odvoze komunálneho a triedeného odpadu (EKO HUNKA) 18. 2. 2019  
9.  Zmluva o združenej dodávke elektriny (ZSE) 13. 6. 2019  
10.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ZSVS) 12. 7. 2019  
11.  Licenčná zmluva TENDERnet 31. 7. 2019 150,00/rok
12.  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 3. 4. 2019 817,94 + 54,30
13.  Zmluva o hudobnej produkcii 14. 9. 2019 250,00
14.  Doplnok č.4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 25. 4. 2019  
15.  Dodatok č.1 - Garant projekt, s.r.o. 23. 10. 2019  
16.  Dodatok č.1 - Ing. Patrik Meliš 23. 10. 2019  
17.  Zmluva o budúcej zmluve - E-cycling plus s.r.o. 23. 4. 2019  
18.  Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu 28. 8. 2019  
19.  Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Partizán Brezolupy 14. 10. 2019  1 300,00
20.  Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 6. 11. 2019  
21.  Regionálna rozvojová agentúra Púchov 10. 11. 2019 950,00
22.  Rekonštrukcia ústredného kúrenia - kultúrny dom Brezolupy 16. 12. 2019 21 783,25
23.  Havarijný stav vodárenského zdroja pitnej vody 20. 12. 2019 3 733,20
24.  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130069 23. 8. 2019  

skoč nahor ^