Vzorové tlačivá

Tlačivá (pdf, doc, docx, rtf)
1  Dohoda o zapožičaní inventáru a prenájme časti kulturného domu v Brezolupoch

stiahnuť

2  Čestné prehlásenie

stiahnuť

3  Návrh na odstránenie stavby

stiahnuť

4  Ohlásenie drobnej stavby - prípojky

stiahnuť

5  Ohlásenie drobnej stavby

stiahnuť

6  Vyjadenie vlastníka susedných nehnuteľnosti

stiahnuť

7  Žiadosť o určenie súp. čísla

stiahnuť

8  Žiadosť o zrušenie súp. čísla

stiahnuť

9  Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

stiahnuť

10  Priznanie k miestnym daniam pre FO a PO

stiahnuť

11  Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam

stiahnuť

12

 Žiadosť o súhlas k užívaniu MZZO

stiahnuť
13

 Sadzobník správnych poplatkov

stiahnuť

14

 Priznanie k miestnemu poplatku za komunálne odpady

stiahnuť

15

 Čestné prehlásenie - vlastníctvo psa

stiahnuť

16

 Oznámenie o organizovani verejného športového podujatia

stiahnuť

17

 Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

stiahnuť

18

 Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku za komunálny odpad

stiahnuť

19

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

stiahnuť

20

 Prehlásenie o vzdaní sa opraveného prostriedku

stiahnuť

21

 Žiadosť o výrub stromov

stiahnuť