Oznamy obce Brezolupy

Pozvánky na zasadnutie OZ nájdete v časti Samospráva


(21. 6. 2021) OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje "ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV" do odvolania

stiahnuť


(26. 4. 2021) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Kontaktná miestnosť: KNIŽNICA OBECNÉHO ÚRADU BREZOLUPY

Dosčítavanie prebieha od 3. 5. - 13. 6. 2021, Pondelok: 15:00 - 17:00, Utorok - Piatok: 9:00 - 11:00

Asistent sčítania: Mgr. DAGMAR PÍŠOVÁ, t.č. 0902 210 814 

stiahnuť


(22. 3. 2021) Výzva - ZS distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností

stiahnuť


(12. 3. 2021) Uznesenie č. 4/2021 z 11. 3. 2021 - zriadenie vecných bremien

stiahnuť


(25. 2. 2021) Upozornenie na dodržiavanie opatrení - ORPZ

stiahnuť


(22. 2. 2021) Zámer zriadenia vecných bremien

stiahnuť


(17. 2. 2021) Zoznam MOM na testovanie COVID-19 k 15. 2. 2021

stiahnuť


(10. 2. 2021) Obec Pravotice už neplánuje najbližšiu sobotu 13. 2. 2021 otvoriť odberné miesto v kultúrnom dome. V zmysle zabezpečenia pretestovania a získania certifikátu bude možné využiť viaceré mobilné súkromné odberové miesta (MOM) v meste Bánovce nad Bebravou, ktorých zoznam a otváracie hodiny uvádzame.

ODBERNÉ MIESTA V OKRESE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
 Emergency Support O.Z. Horné Ozorovce 35 UT-NE 8:00-18:30
 MUDr. Anna Urbančoková s.r.o. Janka Matušku 766/19 UT-NE 8:00-16:00
 Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. Hviezdoslavova 23 PO-PI 8:00-14:00
 Pe-a-ma, s.r.o. Trenčianska 1512/67 PO-NE 8:00-16:00
 RZP, a.s. SNP 1599/1 PO-NE 8:00-16:00
 STEFFI, s.r.o. K štadiónu 1786 PO-SO 12:00-20:00
 Váš Lekár, s.r.o. K štadiónu 1786 PO-SO 8:00-16:00

odporúčame sledovať tiež informácie zverejňované na stránke mesta Bánovce

otvoriť odkaz


 

Termíny zvozov separovaného odpadu

Mesiac

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

 Plasty 12.1. 3.2. 3.3. 20.4. 12.5. 9.6. 7.7. 4.8. 21.9. 12.10. 16.11. 14.12.
 Sklo 20.1. 17.2. 17.3. 28.4. 11.5. 22.6. 21.7. 10.8. 29.9. 27.10. 25.11. 22.12.
 Papier 26.1. 26.2. 31.3. 14.4. 26.5. 29.6. 13.7. 18.8. 15.9. 13.10. 24.11. 17.12.
 Kovy podľa potreby

 


(21. 1. 2021) Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, posúva sa len asistované sčítanie

stiahnuť


(1. 1. 2021) Oznam obce - opatrenia pre pandémiu Covid-19

stiahnuť


(19. 11. 2020) Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

stiahnuť


(19. 11. 2020) Výzva - ZS distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností 

stiahnuť


(23. 10. 2020) Obchodná verejná súťaž - predaj hnuteľného majetku

stiahnuť


(13. 10. 2020) Oznam - povinnosť registrácie chovu ošípaných

stiahnuť


(5. 10. 2020) Zámer previesť nehnuteľný majetok obce na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

stiahnuť


(30. 9. 2020) Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - Záverečné stanovisko

stiahnuť


(27. 7. 2020) Obchodná verejná súťaž – nájom nehnuteľnosti

stiahnuť


Oznam

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný nahlásiť všetky zmeny, ktoré nastali k 1. 1. 2020; z. z., že každý občan u ktorého nastali daňové zmeny – nadobudnutie, prípadne predaj nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmeny stavebných skutočností, tak isto nadobudnutie, či uhynutie psa je potrebné nahlásiť na obecný úrad do 31. 1. 2020 formou podania daňového alebo čiastkového daňového priznania.

Prípadné uplatnenie úľav na komunálny odpad pre študentov, či zamestnancov pracujúcich v zahraničí (spolu s požadovanými dokladmi) je potrebné doručiť na obecný úrad. Bližšie informácie sú definované vo všeobecne záväzných nariadeniach.

Daňové priznania je možné podávať nasledovnými spôsobmi:

- osobne na obecnom úrade

- doručením vyplneného tlačiva na obecný úrad (tlačivo je na web stránke obce v záložke tlačiva na stiahnutie - 10 položka, alebo kliknite na stiahnuť)

- elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk

 

(28. 5. 2020) Západoslovenská Distribučná - oznámenie o vstupe na pozemok

stiahnuť


(26. 5. 2020) Oznámenie obce Brezolupy - schválenie zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

stiahnuť


(7. 5. 2020) Oznámenie obce o zámere odpredaja pozemku

stiahnuť


(7. 5. 2020) Oznámenie obce o zámere prenájmu nebytových priestorov

stiahnuť


(27. 4. 2020) Oznam o testovaní na COVID-19 od 28. 4. 2020

stiahnuť

(31. 3. 2020) Zápis do prvého ročníka na území mesta Bánovce na Bebravou

stiahnuť


(13. 3. 2020) Lesy 2020 - žiadosť o zabezpečenie plnenia úloh

stiahnuť


(9. 3. 2020) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

stiahnuť


(3. 12. 2019) Povolenie užívania rýchlostnej cesty R2

stiahnuť


(12. 11. 2019) Vyjadrenie k žiadosti o riešenie dopravnej situácie

stiahnuť


(28. 5. 2019) Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 12. 7. 2019

stiahnuť


(30. 1. 2015) Oznámenie o začatí nového konania podľa §18 správneho poriadku zák. č. 71/1967 Zb. vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

stiahnuť