Oznamy obce Brezolupy

Pozvánky na zasadnutie OZ nájdete v časti Samospráva


 

POZVÁNKA NA OSLAVY 700. VÝROČIA PRVÉJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O NAŠEJ OBCI BREZOLUPY

stiahnuť


(27. 9. 2023) Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci výrubu drevín

stiahnuť


(15. 11. 2022) Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou zmeny a doplnky č.9

Oznámenie o strategickom dokumente

stiahnuť


(16. 9. 2022) Oznámenie obce Brezolupy - Zámer zámeny časti pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

stiahnuť


(26. 8. 2022) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

stiahnuť


(10. 8. 2022) OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje "ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV" od 8:00 hodiny 11. augusta 2022 do odvolania

stiahnuť


Komunálne voľby 2022


(14. 7. 2022) Obec Brezolupy oznamuje

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby:

- Voľby do samosprávy obcí 2022

- Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

...viac v odkaze na stiahnutie stiahnuť


(1. 7. 2022) OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje "ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV" do odvolania

stiahnuť


(30. 6. 2022) OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

stiahnuť


(30. 6. 2022) OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

stiahnuť


(26. 4. 2022) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

stiahnuť


(21. 6. 2021) OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje "ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV" do odvolania

stiahnuť


(22. 3. 2021) Výzva - ZS distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností

stiahnuť


(12. 3. 2021) Uznesenie č. 4/2021 z 11. 3. 2021 - zriadenie vecných bremien

stiahnuť


(25. 2. 2021) Upozornenie na dodržiavanie opatrení - ORPZ

stiahnuť


(22. 2. 2021) Zámer zriadenia vecných bremien

stiahnuť


(1. 1. 2021) Oznam obce - opatrenia pre pandémiu Covid-19

stiahnuť


(19. 11. 2020) Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

stiahnuť


(19. 11. 2020) Výzva - ZS distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností 

stiahnuť


(23. 10. 2020) Obchodná verejná súťaž - predaj hnuteľného majetku

stiahnuť


(13. 10. 2020) Oznam - povinnosť registrácie chovu ošípaných

stiahnuť


(5. 10. 2020) Zámer previesť nehnuteľný majetok obce na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

stiahnuť


(30. 9. 2020) Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - Záverečné stanovisko

stiahnuť


(27. 7. 2020) Obchodná verejná súťaž – nájom nehnuteľnosti

stiahnuť


Oznam

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný nahlásiť všetky zmeny, ktoré nastali k 1. 1. 2020; z. z., že každý občan u ktorého nastali daňové zmeny – nadobudnutie, prípadne predaj nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmeny stavebných skutočností, tak isto nadobudnutie, či uhynutie psa je potrebné nahlásiť na obecný úrad do 31. 1. 2020 formou podania daňového alebo čiastkového daňového priznania.

Prípadné uplatnenie úľav na komunálny odpad pre študentov, či zamestnancov pracujúcich v zahraničí (spolu s požadovanými dokladmi) je potrebné doručiť na obecný úrad. Bližšie informácie sú definované vo všeobecne záväzných nariadeniach.

Daňové priznania je možné podávať nasledovnými spôsobmi:

- osobne na obecnom úrade

- doručením vyplneného tlačiva na obecný úrad (tlačivo je na web stránke obce v záložke tlačiva na stiahnutie - 10 položka, alebo kliknite na stiahnuť)

- elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk

 

(28. 5. 2020) Západoslovenská Distribučná - oznámenie o vstupe na pozemok

stiahnuť


(26. 5. 2020) Oznámenie obce Brezolupy - schválenie zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

stiahnuť


(7. 5. 2020) Oznámenie obce o zámere odpredaja pozemku

stiahnuť


(7. 5. 2020) Oznámenie obce o zámere prenájmu nebytových priestorov

stiahnuť


(27. 4. 2020) Oznam o testovaní na COVID-19 od 28. 4. 2020

stiahnuť

(31. 3. 2020) Zápis do prvého ročníka na území mesta Bánovce na Bebravou

stiahnuť


(13. 3. 2020) Lesy 2020 - žiadosť o zabezpečenie plnenia úloh

stiahnuť


(9. 3. 2020) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

stiahnuť


(3. 12. 2019) Povolenie užívania rýchlostnej cesty R2

stiahnuť


(12. 11. 2019) Vyjadrenie k žiadosti o riešenie dopravnej situácie

stiahnuť


(28. 5. 2019) Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 12. 7. 2019

stiahnuť


(30. 1. 2015) Oznámenie o začatí nového konania podľa §18 správneho poriadku zák. č. 71/1967 Zb. vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

stiahnuť