Všeobecne záväzné nariadenia obce Brezolupy


Dodatok č. 2/2023 k VZN Obce Brezolupy č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2/2023 k VZN č. 3/2019


Dodatok č. 1/2023 k VZN Obce Brezolupy č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Brezolupy

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 2/2019


VZN obce Brezolupy č. 3/2023 o organizácii miestného referenda

VZN č. 3/2023


Návrh VZN obce Brezolupy č. 3/2023 o organizácii miestného referenda

VZN č. 3/2023


VZN obce Brezolupy č. 2/2023 o udeľovaní Čestného občianstva Obce Brezolupy, Ceny Obce Brezolupy a Ceny starostky Obce Brezolupy

VZN č. 2/2023


Návrh VZN obce Brezolupy č. 2/2023 o udeľovaní Čestného občianstva Obce Brezolupy, Ceny Obce Brezolupy a Ceny starostky Obce Brezolupy

VZN č. 2/2023


VZN obce Brezolupy č. 1/2023 o poskytovaní sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

VZN č. 1/2023


Návrh VZN obce Brezolupy č. 1/2023 o poskytovaní sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

VZN č. 1/2023


Dodatok č. 1/2022 k VZN Obce Brezolupy č. 3/2019 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2022


Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN Obce Brezolupy č. 3/2019 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2022


VZN Obce Brezolupy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2019


VZN Obce Brezolupy o miestnych daniach na území obce Brezolupy

VZN č. 2/2019


VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1/2019


VZN podmienky držania psov

VZN č. 4/2013


VZN o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2012


VZN o podmienkách podnikania na území obce

VZN č. 2/2011


VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb

VZN č. 4/2009