Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Brezolupy

Sídlo: 957 01 Brezolupy č. 63

Štatutárny zástupca: Iveta ROSOVÁ, starostka obce

IČO: 00 310 263

DIČ: 2021053331

Telefón: +421 (0)38 766 0233

email: brezolupyocu@gmail.com


Aktuálne verejné obstarávanie

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.