(31. 3. 2020) Zápis do prvého ročníka na území mesta Bánovce na Bebravou

stiahnuť


!!! Dôležitý oznam !!!

Oznamujeme občanom, že od pondelka 16.3. budú úradné hodiny od 8:00 do 11:00.

Koronavírus COVIT-19

Karanténne opatrenie účinné od 19.3.2020

Oznam COOP Jednota 18.3.2020

Dohoda Centrum voľného času 18.3.2020

Opatrenie nemocnica Bánovce n/B 16.3.2020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16.3.2020

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí od 10.3.2020 do 23.3.2020

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí od 10.3.2020 do odvolania

 


(9. 3. 2020) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

stiahnuť


Oznamy obce Brezolupy

Pozvánky na zasadnutie OZ nájdete v časti Samospráva


Oznam

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný nahlásiť všetky zmeny, ktoré nastali k 01.01.2020; z. z., že každý občan u ktorého nastali daňové zmeny – nadobudnutie, prípadne predaj nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, zmeny stavebných skutočností, tak isto nadobudnutie, či uhynutie psa je potrebné nahlásiť na obecný úrad do 31.01.2020 formou podania daňového alebo čiastkového daňového priznania.

Prípadné uplatnenie úľav na komunálny odpad pre študentov, či zamestnancov pracujúcich v zahraničí (spolu s požadovanými dokladmi) je potrebné doručiť na obecný úrad. Bližšie informácie sú definované vo všeobecne záväzných nariadeniach.

Daňové priznania je možné podávať nasledovnými spôsobmi:

- osobne na obecnom úrade

- doručením vyplneného tlačiva na obecný úrad (tlačivo je na web stránke obce v záložke tlačiva na stiahnutie - 10 položka, alebo kliknite na stiahnuť)

- elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk

 


(16. 3. 2020) Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

stiahnuť


(13. 3. 2020) Lesy 2020 - žiadosť o zabezpečenie plnenia úloh

stiahnuť


(3. 12. 2019) Povolenie užívania rýchlostnej cesty R2

stiahnuť


(12. 11. 2019) Vyjadrenie k žiadosti o riešenie dopravnej situácie

stiahnuť


(28. 5. 2019) Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 12. 7. 2019

stiahnuť


(30. 1. 2015) Oznámenie o začatí nového konania podľa §18 správneho poriadku zák. č. 71/1967 Zb. vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

stiahnuť

TOPlist